https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerlingzorg | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Leerlingzorg

Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. We kunnen van kinderen niet verwachten dat ze allemaal hetzelfde niveau hebben. Op onze school streven wij ernaar om ieder kind de juiste mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zowel pedagogisch als didactisch. Kinderen krijgen niet allemaal hetzelfde aanbod, dezelfde instructie of verwerking. Deze wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften. We proberen zoveel mogelijk aan verschillen tegemoet te komen.
 

Differentiatie in leerstof en tempo is niet voor alle kinderen voldoende. Een aantal kinderen heeft extra ondersteuning nodig.

Het kan zijn dat een kind behoefte heeft aan minder, meer of uitdagendere leerstof. Sommige kinderen zijn gebaat bij extra instructie, anderen bij verdieping van de leerstof. Weer anderen hebben ondersteuning nodig bij de aanpak van de leerstof of bij het functioneren binnen de groep.
 

De extra hulp vindt binnen de groep plaats. Voor de extra hulp in de klas maakt de leerkracht een groepshandelingsplan. De groep wordt hierbij in drie niveaugroepen verdeeld om zo af te stemmen op een basisgroep, een groep leerlingen die extra instructie (in de zin van herhaling) nodig heeft en een groep leerlingen die extra werk maakt ná de reguliere opdrachten (verdiepings- en verrijkingsopdrachten). Om de extra hulp binnen de groep te realiseren, besteden we veel aandacht aan het zelfstandig werken van kinderen.

 

In de groep houden de leerkrachten de ontwikkeling en de leervorderingen van de kinderen bij. Zij doen dit door te kijken naar hun leerhouding en werkgedrag en naar de resultaten op het schriftelijke werk. Elke leerkracht gebruikt hiervoor hulpmiddelen of toetsen uit de methode.

Daarnaast wordt één of twee keer per jaar in de groepen 2 t/m 8 een methode-onafhankelijke toets (CITO) afgenomen voor taal, lezen en rekenen. Wanneer extra begeleiding door de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat oplevert, vindt er een interne bespreking plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider. Zo nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise binnen SKOSO of wordt een instantie ingeschakeld, deze met toestemming van ouders.

School ondersteunings profiel 
SOP