https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en vakantierooster | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden-vrije dagen

Schooltijden

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.15u.

De inlooptijden

Ochtend:

  • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein.
  • Om 8.25 uur gaat de bel en  gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 met de leerkracht mee naar binnen.
  • Om 8.30 uur beginnen de lessen.
  • Om 14.15u zijn de lessen afgelopen en brengt de leerkracht de kinderen naar de buitendeur.

 

Vakanties:

Schooljaar 2021 -2022

Herfstvakantie               
maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie               
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie         
maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Tweede paasdag
18 april 2022
Meivakantie                   
maandag 25 april 2022 – vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
Donderdag 26 mei 2022 – Vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie              
maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Op vrijdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars- mei- en zomervakantie zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Vrije (mid)dagen voor leerlingen (schooljaar 2021-2022):

Studiedagen schooljaar 2021-2022:

maandag   13 september    hele dag
dinsdag        5 oktober        hele dag
woensdag   17 november   (vanaf 12.00 uur)
donderdag 16 december    (vanaf 12.00 uur)
woensdag  12 januari         hele dag
maandag     7 maart           (vanaf 12.00 uur)
vrijdag       15 april              hele dag
Dinsdag      7 juni                hele dag
Vrijdag        8 juli                 (vanaf 12.00 uur)
 

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.
De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Instroomdagen kleuters:

  • De kinderen die t/m 1 oktober instromen in groep 1 mogen vooraf aan de instroomdatum (de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag) 8 dagdelen naar school komen. De dagen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Op de eerste schooldag, 24 augustus 2020, verwachten wij ook de kinderen die binnen 14 dagen 4 jaar worden.
  • De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden hele dagen naar school komen. 
    Vooraf mogen zij 4 ochtenden mee komen draaien in de groep. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.