https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Schooltijden en vakantierooster | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden-vrije dagen

Schooltijden

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.15u.

De inlooptijden

Ochtend:

  • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein.
  • Om 8.25 uur gaat de bel en moeten de kinderen moeten de kinderen van groep 1 t/m 8 in de groepsrij klaar gaan staan. De leerkracht haalt ze op om naar binnen te gaan.
  • Om 8.30 uur beginnen de lessen.
  • Om 14.15u zijn de lessen afgelopen en brengt de leerkracht de kinderen naar de buitendeur.

 

Vakanties:

Herfstvakantie               
maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie               
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie         
maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Meivakantie                   
maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Zomervakantie              
maandag 26 juli 2021 t/m 3 september 2021

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

2e Paasdag                          
maandag 5 april 2021 
Hemelvaart                         
Valt in de meivakantie
2e Pinksterdag                   
maandag 24 mei 2021
Laatste schoolmiddag       
23 juli 2021

Studiedagen:

maandag 7 september 2020 (hele dag)
vrijdag 2 oktober 2020 (hele dag)
maandag 7 december 2020 (hele dag)
donderdag 4 februari 2021 (hele dag)
dinsdag 30 maart 2021  (v.a. 12.00u)
woensdag 28 april 2021 (v.a. 12.00u)
dinsdag 1 juni 2021 (v.a. 12.00u)
donderdag 1 juli 2021 (v.a. 12.00u)
 

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.
De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Instroomdagen kleuters:

  • De kinderen die t/m 1 oktober instromen in groep 1 mogen vooraf aan de instroomdatum (de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag) 8 dagdelen naar school komen. De dagen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Op de eerste schooldag, 24 augustus 2020, verwachten wij ook de kinderen die binnen 14 dagen 4 jaar worden.
  • De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden hele dagen naar school komen. 
    Vooraf mogen zij 4 ochtenden mee komen draaien in de groep. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.